Reprezentacja polskich firm transportowych
na terenie FrancjiUstanowienie przedstawicielstwa »

wieloletnie doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie

Od ponad dziesięciu lat świadczymy usługi o charakterze międzynarodowym.

przedstawicielstwo we Francji

Przedstawicielstwo we Francji

Firma IC ma siedzibę w Polsce. Jej przedstawiciel od wielu lat mieszka na stałe we Francji, dzięki temu działamy bardzo sprawnie.

dostępność 24h na dobę

Dostępność 24h na dobę

Przedstawiciel pozostaje przez 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę do dyspozycji francuskich służb kontrolnych.

Informacje

Od 1 stycznia 2017 obowiązują nowe zasady zgłaszania pracowników delegowanych na terytorium Francji.

Aktualnie wymagane jest:

1. Pracownik przebywający na delegacji we Francji powinien posiadać przy sobie:

- umowę o pracę (tłumaczenie na język francuski nie jest wymagane)

- wypełnione, francuskojęzyczne Zaświadczenie o Oddelegowaniu

2. Firma jest obowiązana posiadać Przedstawiciela na terenie Francji.

3. Wymagana jest rejestracja firmy w systemie SIPSI i zgłoszenie pracowników (formularze wystawione ręcznie zachowują swoją ważność do końca terminu określonego w formularzu). Rejestracja odbywa się tylko w języku francuskim, w internecie pojawiły się już dokładne instrukcje wypełnienia formularza (np. na stronie youtube.com).


O oddelegowaniu, zgodnie z nową ustawą francuską mówimy, gdy odbywa się ono:

1. Na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w ramach umowy zawieranej pomiędzy nim a odbiorcą usługi mającym siedzibę lub wykonującym działalność gospodarczą we Francji (kabotaż, przewóz transgraniczny z załadunkiem lub rozładunkiem we Francji)
2. Pomiędzy zakładami tego samego przedsiębiorstwa lub pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy przedsiębiorczej
3. Na rzecz pracodawcy bez istnienia umowy między nim a odbiorcą

Pracownikiem oddelegowanym jest każdy pracownik, którego pracodawca ma zgodnie z prawem ustanowioną siedzibę i wykonuje działalność poza terytorium Francji i który pracując stale na rachunek tego pracodawcy, wykonuje pracę na jego polecenie w ograniczonym czasie na terytorium Francji.

Pracodawca mający siedzibę poza Francją może tymczasowo oddelegować pracowników do wykonywania pracy na terytorium Francji pod warunkiem, że między tym pracodawcą i pracownikiem istnieje umowa o pracę, oraz że stosunek pracy nie zostaje przerwany podczas oddelegowania.

Jeśli wszystkie wymogi prawne są spełnione, wówczas, należy wydać kierowcy Zaświadczenie o Oddelegowaniu.

Sporządza się je w języku francuskim PRZED rozpoczęciem pierwszego oddelegowania.


Ustanowienie przedstawiciela

Powołania przedstawiciela dokonuje pracodawca w formie pisemnej. Firma International Consulting Sp. z o.o świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie (Umowa o powołaniu przedstawiciela). Powołanie zawiera: nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail i adres pocztowy we Francji oraz obowiązkowo francuski numer telefonu przedstawiciela. Wyznaczona na terenie Francji osoba jest odpowiedzialna za zapewnienie kontaktów z funkcjonariuszami służb państwowych (policja, żandarmeria, służby celne, kontrola ruchu drogowego oraz funkcjonariusze innych uprawnionych służb).


Przedstawiciel jest zobowiązany przechować przez okres 18 miesięcy dokumentację polskiej firmy oraz dokumentację oddelegowanych kierowców i zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie funkcjonariuszy.

Pracodawca jest zobowiązany do posiadania (i przekazania przedstawicielowi) dokumentów potwierdzających wynagrodzenie kierowców i zawierających następujące zapisy:
- Zaświadczenie o Oddelegowaniu
- stawkę godzinową brutto, w tym premie za nadgodziny, przeliczoną na euro
- okres i godziny pracy, do których odnosi się płaca z rozróżnieniem godzin płaconych z zastosowaniem normalnej stawki oraz godzin objętych wyższą stawką (godzin nadliczbowych) - Urlopy i dni wolne od pracy oraz odnoszące się do nich elementy wynagrodzenia
- dokumenty potwierdzające faktyczną zapłatę wynagrodzenia
- kopię powołania przez przedsiębiorstwo przedstawiciela na terenie Francji
- o ile występuje, tytuł układu zbiorowego obowiązującego w branży, mającego zastosowanie do pracownika

Kierujący pojazdem powinien posiadać ze sobą w pojeździe i okazywać w razie kontroli następujące dokumenty:


1. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym), ważne ubezpieczenie

2. Umowa o pracę (nie jest wymagana konieczność tłumaczenia na język francuski, ale jest mile widziana).

3. Zaświadczenie o Oddelegowaniu – wypełnione na formularzu w języku francuskim.

4. Ewidencja przebiegu pojazdu

5. Dane Przedstawiciela

Przedsiębiorstwo podlega karze za następujące naruszenia:

- zaświadczenie o oddelegowaniu nie znajduje się w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług
- zaświadczenie o oddelegowaniu przechowywane w środku transportu wykorzystywanym do świadczenia usług jest niezgodne z wymogami rozporządzenia przyjętego na potrzeby jego stosowania lub zawiera niekompletny, błędny, nieczytelny lub dający się zmazać zapis
- w środku transportu wykorzystywanym do świadczenia usług nie są przechowywane dokumenty wymienione w przepisach

Wysokość grzywny to od 450€ do 4000€, do kwoty łącznej 500tys. euro.

Płaca minimalna – dyrektywa 96/71 swoimi zapisami obejmuje:

Czas pracy zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Francji, z uwzględnieniem godzin równoważnych i nadliczbowych, wypłacanych z dodatkiem 25% i 50% wg minimalnej stawki godzinowej wynoszącej 9,88€
We Francji obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy, stawki za nadgodziny, to odpowiednio: >35->43h +25% >43h +50%
Urlopy i dni wolne oraz odnoszące się do nich wynagrodzenia.


Jeśli Francja zechce oprócz tego stosować warunki wynikające z układu zbiorowego dla transportu, należy rozliczać również:
- minimalną stawkę godzinową uzależnioną od grup pracownika, w przypadku których stawka godzinowa wynosi od 9,88 do 10,00€
- dodatek stażowy, który w zależności od długości pracy wynosi do 8%
- dodatek z tytułu pracy w porze nocnej - dodatki z tytułu pracy w niedziele i święta
- należności z tytułu podróży służbowych w wysokości do 55,92€ za każdą dobę obejmującą zakwaterowanie i dwa posiłki


Zgodnie z zapisami pojawiającymi się w dekrecie francuskim:
Jeśli pracownik, oddelegowany do pracy na terytorium francuskim, wykonuje tę samą pracę, jaką wykonuje pracownik zatrudniony przez firmę zarejestrowaną na terenie Francji, wówczas zastosowanie mają francuskie zbiorowe układy pracy

UWAGI:

W celu zminimalizowania konieczności wypłacania kierowcy podwyższonej stawki za nadgodziny (25 i 50%), można w regulaminie pracy lub umowie o pracę wprowadzić zapis o rozliczeniu miesięcznym. Wówczas, nawet jeśli w jednym tygodniu kierowca przepracowałby na terenie Francji 50 godzin, a w następnym wcale, wtedy nie przekroczy normy 35-godzinnego tygodnia pracy, nie będzie więc potrzeby wypłacania dodatkowej kwoty za nadgodziny. Ta sama ilość godzin pracy bez odpowiedniego zapisu o rozliczeniu miesięcznym, spowodowałaby konieczność rozliczenia nadgodzin. Aby móc rozliczyć czas pracy, kierowca musi zostać zobowiązany do prowadzenia (oczywiście mowa tu o pojazdach do 3,5T DMC) dziennika godzin pracy (jak na terenie Niemiec), gdzie kierowca OBOWIĄZKOWO wpisać musi datę i godzinę wjazdu i wyjazdu na terytorium FR, a następnie godziny pracy/jazdy i godziny wolne. Na tej podstawie należy potem rozliczać kierowcę.


Oryginalny dokument opisujący szczegółowo kary za nieprzestrzeganie przepisów. (jęz. francuski)W związku z ponoszeniem kosztów w walucie euro za przedstawicielstwo we Francji faktury vat dla polskich przedsiębiorstw transportowych wystawiane są również w euro. Niemniej jednak zgodnie z ustawą o podatku vat artykuł 106 ust. 11 kwoty podatku wykazane są w polskich złotych, co ułatwia wypełnianie deklaracji VAT.

Stawki Firmy International Consulting wynoszą odpowiednio:

  • 15,00 € netto miesięcznie za każdego zatrudnionego kierowcę poruszającego się po terenie Francji za każdy rozpoczęty lub niezakończony miesiąc.
  • 5,00 € netto za każdy miesiąc przechowywania dokumentów kierowcy przez obowiązujący okres osiemnastu miesięcy następujący po zwolnieniu pracownika.
Zwracamy uwagę, że obowiązek zapłaty 90,00 € (5,00 € x 18) powstaje w dniu zgłoszenia kierowcy. Tak więc wysokość pierwszej faktury wyniesie 105,00 € netto:
  1. 90,00 € za przyszłe przechowywanie dokumentacji
  2. 15,00 € za bieżący miesiąc (przy czym nie ma znaczenia dzień miesiąca, w którym kierowca został zgłoszony).

Obowiązek przechowywania dokumentów kierowcy przez osiemnaście miesięcy biegnie od dnia ostatecznego zwolnienia kierowcy. W przypadku, kiedy kierowca będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i zostanie wyrejestrowany lub jeśli będzie zwolniony a następnie po kilku miesiącach powtórnie przyjęty do pracy, to powstaje obowiązek dopłaty domiaru do osiemnastomiesięcznego okresu przechowywania dokumentów. I tak np:
  1. jeśli kierowca zostanie zgłoszony 22 stycznia faktura wystawiona w tym dniu wyniesie 105,00 € netto (90 + 15). Następnie pierwszego dnia każdego miesiąca wyniesie 15,00 € netto. Jeżeli 16 kwietnia kierowca odejdzie na chorobowe (lub zostanie zwolniony) na okres pięciu miesięcy - będzie wyrejestrowany. Jeśli wróci do pracy 10 września powstanie obowiązek zapłaty za cztery miesiące przechowywania dokumentów tj. maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Tak więc faktura wystawiona 24 września wyniesie 35,00 € (20 + 15).
  2. jeśli kierowca zostanie zatrudniony 1 lipca 2016r i zostanie zwolniony w tym samym miesiącu, jego dokumentacja będzie przechowywana do 31 stycznia 2018r. Jeśli zostanie ponownie zatrudniony w styczniu 2018r. powstaje obowiązek dopłaty za 17 miesięcy przechowywania dokumentacji a jeśli w lutym - powstaje obowiązek zapłaty za nowe 18 miesięcy.

Ustanowienie przedstawicielstwa

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług zapraszam do zapoznania się z projektem umowy oraz z cennikiem usług.

Przy pomocy firmy International Consulting Sp. z o.o. możecie Państwo zamówić inne usługi związane z wymogami nałożonymi przez stronę francuską lub zrealizować tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego i skorzystać z usług prawnika posiadającego znajomość języka francuskiego specjalizującego się w prawie międzynarodowym.

Zainteresowanych naszymi usługami prosimy o kontakt e-mail:


Kontakt telefoniczny pod nr +33.789-431-705 (tylko w pilnych przypadkach).

Przedstawiciel transport Polska Francja